1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), NETEGES Masmitjà SL l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers automatitzats i no automatitzats titularitat de NETEGES Masmitjà SL, les dades consten a l’encapçalament.
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i / o comercial de forma documental i / o electrònica relacionada amb les activitats de NETEGES Masmitjà SL Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de NETEGES Masmitjà SL
Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que NETEGES Masmitjà SL pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

2. EXERCICI DE DRETS : ACCÉS , RECTIFICACIÓ , CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a NETEGES Masmitjà SL podran dirigir-se a l’entitat, en la seva qualitat de Responsable del fitxer , amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.
Donat el caràcter confidencial de la informació , vostè . No podrà exercitar els seus drets telefònicament , s’ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent .
L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a NETEGES Masmitjà SL a l’adreça indicada a l’inici oa l’adreça de correu electrònic info@netegesmasmitja.com .

3. MESURES DE SEGURETAT

NETEGES Masmitjà S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal.
Així, NETEGES Masmitjà S.L. ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l’organització. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
NETEGES Masmitjà S.L. contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.
Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.
La finalitat de les “cookies” de NETEGES Masmitjà SL és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.
Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.
Els “logs” són uns arxius emmagatzemats al servidor de NETEGES Masmitjà SL que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

5. MENORS D’EDAT

NETEGES Masmitjà S.L. considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça de NETEGES Masmitjà SL dalt indicada.
NETEGES Masmitjà S.L. no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer NETEGES Masmitjà SL aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

NETEGES Masmitjà S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

es_ESES
caCA es_ESES